Điều kiện


Điều khoản và điều kiện

Các định nghĩa

Mỗi điều khoản được đề cập dưới đây có trong Điều kiện bán hàng của Dịch vụ được phân loại (sau đây gọi là "Điều kiện") có nghĩa sau:

  1. Thông báo: đề cập đến tất cả các yếu tố và dữ liệu (hình ảnh, văn bản, âm thanh, hình ảnh, bản vẽ), được trình bày bởi một biên tập viên của Nhà quảng cáo dưới trách nhiệm duy nhất của anh ta, để mua, thuê hoặc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ và phát trên Trang web và Thiết bị di động Địa điểm.
  2. Nhà quảng cáo: có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào, chuyên ngành, được thành lập tại Việt Nam, có tài khoản và đã gửi thông báo từ tài khoản đó trên Trang web. Bất kỳ Nhà quảng cáo nào cũng phải được kết nối với Tài khoản Cá nhân để gửi tiền và hoặc quản lý quảng cáo của họ. Khoản tiền gửi đầu tiên cho quảng cáo tự động yêu cầu Nhà quảng cáo thiết lập một Tài khoản Cá nhân.
  3. Tài khoản Cá nhân: đề cập đến không gian trống hơn bất kỳ Nhà quảng cáo nào phải tạo và nó phải kết nối từ Trang web để phổ biến, quản lý và xem quảng cáo của mình.