Điều kiện


Điều khoản và điều kiện

Các định nghĩa

Mỗi điều khoản được đề cập dưới đây có trong các Điều kiện Bán hàng Dịch vụ Chợ Đêm Online (dưới đây gọi là "Điều kiện") có nghĩa như sau:

  1. Thông báo: đề cập đến tất cả các yếu tố và dữ liệu (hình ảnh, văn bản, âm thanh, hình ảnh, bản vẽ) do một biên tập viên Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm duy nhất, để mua, thuê hoặc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ và phát trên trang web và di động Trang web.
  2. Nhà quảng cáo: có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào, được thành lập ở Pháp, đều có tài khoản và đã gửi thông báo trên Website. Bất kỳ Nhà quảng cáo nào phải được kết nối với Tài khoản Cá nhân để đặt cọc và hoặc quản lý quảng cáo của mình. Khoản tiền gửi đầu tiên của quảng cáo tự động đòi hỏi phải thiết lập Tài khoản Cá nhân cho Nhà quảng cáo.
  3. Tài khoản Cá nhân: dùng để chỉ không gian trống hơn bất kỳ Nhà quảng cáo nào phải tạo và kết nối từ Website để phổ biến, quản lý và xem các quảng cáo của nó.
  4. Chợ Đêm Online: là công ty xuất bản và vận hành trang web và trang web di động {YourCompany}, đăng ký tại Đăng ký Công ty và Thương mại Cotonou theo số {YourCompany Registration Number} có văn phòng đăng ký tại {YourCompany Address}.
  5. Dịch vụ khách hàng : Chợ Đêm Online là phòng mà nhà quảng cáo có thể lấy thêm thông tin. Dịch vụ này có thể được liên lạc qua email bằng cách nhấp vào liên kết trên Trang web và Trang web Di động.
  6. Dịch vụ Chợ Đêm Online : Chợ Đêm Online nghĩa là các dịch vụ được cung cấp cho Người dùng và Nhà quảng cáo trên Trang web và Trang web Di động.

Chủ đề

Các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này thiết lập các điều kiện hợp đồng áp dụng cho bất kỳ đăng ký nào của Nhà quảng cáo được kết nối với Tài khoản Cá nhân của nó từ Trang web và Trang Di động.

Chấp thuận

Bất kỳ việc sử dụng trang web nào do Nhà quảng cáo sử dụng đều chấp nhận đầy đủ Điều khoản hiện tại.

Trách nhiệm

Chợ Đêm Online không thể chịu trách nhiệm về việc thực hiện kiểm soát do không đúng hoặc không đúng do Nhà quảng cáo hoặc trường hợp của lực lượng chính.

Sửa đổi các điều khoản này

Chợ Đêm Online có quyền, vào bất kỳ lúc nào, để sửa đổi toàn bộ hoặc một phần Điều khoản và Điều kiện.

Các nhà quảng cáo nên tham khảo Điều khoản để biết những thay đổi.

Khác

Nếu một phần của Điều khoản là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, các điều khoản được đề cập sẽ được coi là không có văn bản, mà không cần hỏi tính hiệu lực của các quy định còn lại sẽ tiếp tục áp dụng giữa Nhà quảng cáo và Chợ Đêm Online.

Bất kỳ khiếu nại phải được gửi đến Dịch vụ Khách hàng Chợ Đêm Online.